Atino ne Yesu

Atino ne Yesu
ChoirTBA
CategoryGeneral

Atino ne Yesu Lyrics

 1. Atiyo ne Yesu atiyo ne ngima
  Aleluya atiyo ne ngima, atiyo ne Yesu,
  Atiyo ne ngima, aleluya atiyo ne ngima *2
 2. Awuothe ne Yesu, awuothe ne Yesu,
  Aleluya awuothe ne ngima, awuothe ne Yesu,
  Awuothe ne ngima, aleluya awuothe ne ngima
 3. Abayo ne Yesu abayo ne ngima
  Aleluya abayo ne ngima, abayo ne Yesu,
  Abayo ne ngima, aleluya abayo ne ngima *2

  Anyuola na duto,noringo-weya,
  Aleluya noringo-weya, aleluya noringo-weya,
  Anyuola na duto noringo-weya
 4. Owete na duto noringo-weya, aleluya noringo-weya
  Owetens duto noringo-weya,
  Aleluya noringo huella
 5. Adong’gi Yesu adong gi ngima,
  Aleluya adong’gi ngima
  Adong’gi Yesu, adong’gi ngima

Favorite Catholic Skiza Tunes