Niwara Nono

Niwara Nono
ChoirTBA
CategoryGeneral
SourceKenya

Niwara Nono Lyrics

NIWARA NONO JESU

 • { Niwara nono Jesu na niwara nono *2
  Richona, nakelo nie msalaba
  jawar naemomiyo Niwara nono } *2
 • Niwara nono jahera niwara nono
  (taya taya taya)
 • Niwara nono agony woni lamo niwara nono
  Niwara nono jaler ni wara nono taya
 • (Niwara nono jahera ni wara nono taya) *2
  (Niwara nono jaler niwara nono taya)*2 hono!
 • (Atiyo ni ruodha manobong’ona) *2
  (Hono)
 • Niwara nono jahera ni wara nono (taya)
  Niwara nono jaler ni wara nono (hono)
 • Atiyo ni Ruodha manobong’ona Hono
  Epolo, wanamiela miela
  Epolo wanamiela miela kadonjo
 • Sama Yesu telombele towanduto wanbang’e
  Halelluyah
 • Polo, Atiyo ni Ruodha manobong’ona Hono!

Favorite Catholic Skiza Tunes


Sung in Luo: Uliniokoa Bure