Para Chieng

Para Chieng
Choir-
CategoryGeneral

Para Chieng Lyrics

 • Para chieng ki duogo Yesu
  Para kibiro epiny
  Para mondo adonjie piny polomalo
 • Ka Yesu ne o gurgi jo kuo ariyo
  Jakuo moro ne yanye to moro ne ywage
 • To jal machielo cha, Ne ok odewe e
  Ne pok olokore, Ne otho gi richone
 • Jaduong' Nicodemus, Gi Joseph Arimathea
  Ne gi kawo Ringre Ruoth, Ma gi keto ebur maber
 • Adwaro in iwuon, Mondo ilokri
  To in kilokori, In ibed gi Yesu Ruoth