Bawo Thixo Somandla

Bawo Thixo Somandla
ChoirTBA
CategoryKwaresma na Toba (Lent & Repentance)
SourceSouth Africa

Bawo Thixo Somandla Lyrics

 • /b/ Bawo, Thixo Somandla,
  Buyinton ubugwenxa bam?
  Azi senzen ebusweni beNkosi,
  Bawo, Thixo Somandla?
 • /s/ { Azi senzeni na? *2
  Azi senzeni Nkosi yam,
  Sigqibana nje! } * 4
 • /b/ { Bawo, Thixo Somandla,
  Buyinton ubugwenxa bam?
  Azi senzeni ebusweni beNkosi,
  Bawo, Thixo Somandla? } * 4
 • /a/ { Emhlaben
  Sibuthwel ubunzima * 2
  Bawo, Thixo Somandla. } *3
 • /s/ { Mayedlule lendebe
  Azi senzeni Nkosi yam
  Sigqibana nje } *2
 • /b/ { Ndnesingqala
  Enhliziyweni yam
  Ndisolokho ndisitsho “Mngci!
  Ayidlule lendebe,
  Bawo, Thixo Somandla”. } *2

Sung in Xhulu: Father Almighty God