Chiwo

Chiwo
ChoirTBA
CategoryOffertory/Sadaka

Chiwo Lyrics

Kata ka en gi pesa - mago duto kelne uru Jachwechwa
Kata ka en gi gweno -
Kata ka en gi chai -
Kata ka en gi chami -

[a] bende, kelne ee

{Wagoluru chiwo ni Nyasachwa, Nyasaye manyalo du duto
Omiyowa ngima no-nono, bi uru wagolne gi chunywa tee }*2

 1. Kata wuoni mihero - mano bende chiwnee Jachwechwa
  Kata nyari mihero - mano bende chiwnee Jachwechwa
  Nyaka wendi mihero - mano bende wernee Jachwechwa
  Nyaka ngimani duto - mano bende chiwnee Jachwechwa
 2. Wachiuru ne Nyasaye - gi rieko gi paro wa duto
  Wachiuru ne Nyasaye - gi teko kod mwandu wa duto
  Gimi golo ne Nyasaye - en hawi en omedi moko
  Joma chiwo mwandugi - ne nyasaye gin hawi mogundo

  Mwandu ma joga loso - en gi kinde ma orumo e
  Mwandu mar nyasaye - en mwandu ma chienge gi chienge
  Wachiuru ni Nyasaye - ma achiel kuom apar ma mwanduwa
  We golo ne Nyasaye - gi marach to maber ipando

Favorite Catholic Skiza Tunes


Sung in Luo Let's give our offertory to God